TỔNG HỢP link SALE 12/12 là SALE NỘI ĐỊA

Shop quảng châu chia sẻ một số kinh nghiệm bỏ túi cho khách hàng về các trang sale off và khung giờ vàng sale trong ngày. Ngoài các trang sale ra thì khách hàng cũng đừng quên các ngày sale của Trung Quốc như: ngày 9/9, ngày 10/10, đặc biệt sale lớn nhất khoảng 80% các mặt hàng là ngày 11/11 và cuối cùng là ngày 12/12 ngày sale cuối cùng của năm.

THỜI TRANG NỮ : 

https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13646062.3708804100.d1.42e04fa9YvQafn&wh_pid=part-industry-175847&fbclid=IwAR1Mq8X3kQ_95vSOBMIXDA7Okx-3vQzKZr-SBUBo41dSSqbDgLYggxWpFvo

THỜI TRANG NAM

https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13647289.5327005560.4.2f6129cf0iaDC9&wh_pid=industry-175749&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_15731562872892_6974792&fbclid=IwAR39pNkRpfoOg-gCVFM5U08f9QFpahTb4_ZZ5QjcdM52SU0a99u82EeYQVs

GIÀY NỮ
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13646062.5327005560.5.42e04fa9YvQafn&wh_pid=industry-176226&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_15731574415353_6974792&fbclid=IwAR2RsO1_qsWjPy3AMbpdux-Yz5O51Tc6xzIzFOVQe3BE0YKCeKfcAk0OeFY

GIÀY NAM
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13688405.5327005560.11&wh_pid=industry-175781&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_15731535940469_6974792&fbclid=IwAR3qv9p8ndUlwoAixaSQNavjHVhdwzzYKW5PcKXZtXPenkYm5RhzGJRyKZM

THỜI TRANG TRẺ EM
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13645311.5327005560.21.1d814efezh10WL&wh_pid=industry-175779&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_157316359751819_6974792&fbclid=IwAR1oskPk_EmjxR99Sos75oP9vAgSzl_8xD6SyexP_uMvsL5guB8guKVSTB4

ĐỒ THỂ THAO
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13646062.5327005560.6.42e04fa9YvQafn&wh_pid=industry-175741&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_15731570567864_6974792&fbclid=IwAR2anPLgFHAnkZ-3hnmcvhQzEfRb4yijQtQ_O0V3eGwQ033fTV0hU79IpOg

BẦU, MẸ BỈM SỮA
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13688405.5327005560.24&wh_pid=industry-175813&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_157316090427522_6974792&fbclid=IwAR1Z98-sfKwwSZZ7XoMwNo-vmbnVw-HX2_Hy3crwW2mm1OLCz41gjsdZfAo

TÚI XÁCH
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13645299.5327005560.9.3c766f10MVkCBd&wh_pid=industry-175984&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_15731559025407_6974792&fbclid=IwAR3W2j_SSFW7wcGABSyX0BSdGtpWTnQu_YdsFIOYq1NuPOjw2NdAdxy6oDU

TRANG SỨC
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13646062.5327005560.7.42e04fa9YvQafn&wh_pid=industry-175769&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_15731551330425_6974792&fbclid=IwAR3kW8ymaullrUYfPZnhs22RxxKbDgLdaBZKlYvXHi4zJEG1sUgNd_5rrsk

NỘI Y, ĐỒ NGỦ NỮ
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13688405.5327005560.8&wh_pid=industry-175763&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_15731547482936_6974792&fbclid=IwAR1u1aSvlYo15Z1N1Lcph0E79HmH-vmclh2XmaU0Ia3APDA8Jkv6u2_Han0

PHỤ KIỆN QUẦN ÁO
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13688405.5327005560.10&wh_pid=industry-175768&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_15731555177918_6974792&fbclid=IwAR3JKGL2pjKIFZRBqgKCXxxDZfmYt2pfxqlMYskbJpE_B9ivo-6Da1uwPFY

PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13688405.5327005560.34&wh_pid=industry-176671&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_157315859578232_6974792&fbclid=IwAR0MOK3zvPPKp72lkQ-tR-zB3pGfiRxBPRIDDwot-e4JckVgu7oWBy6VV8c

https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13688405.5327005560.33&wh_pid=industry-175767&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_157315898053131_6974792&fbclid=IwAR3Vjj9XU29C7XCubZW8df7RwvcERc7AvrTcq4a-GEc83QVi7_V1Ne5t4NI

ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13688405.5327005560.14&wh_pid=industry-175903&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_157315397879512_6974792&fbclid=IwAR3enfU_ga5MRqYFO9Kwaz1i1ofJlAcmP4nohVXCAizd2oLPu0KyN_wDrt4

https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13688405.5327005560.15&wh_pid=industry-175978&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_157315205505113_6974792&fbclid=IwAR2a7uOA7QvnAD8__msuhEd6S5QoK451dnxaSRKx8UP4XbDzXDz-Vuicxo0

https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13688405.5327005560.28&wh_pid=industry-175750&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_157315936528026_6974792&fbclid=IwAR3X1VyX8FOZ86MNfKdUS1mGle50SyfUJ_u7JkyvkJjxmBkNMlT9-1w-5FA\

CHĂM SÓC C Y CẢNH VÀ THÚ CƯNG
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13645311.5327005560.17.1d814efezh10WL&wh_pid=industry-175742&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_157315282454915_6974792&fbclid=IwAR1yZSLoHhwsQ8PSMLrJwlB9WmJCiYvPACYwoPw1bSayEOg9IAVu-i4mk80

MỸ PHẨM
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13645311.5327005560.22.1d814efezh10WL&wh_pid=industry-175831&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_157316321276920_6974792&fbclid=IwAR1F5_ckEg8zSD7Bkc9DUC5bgMHF5vzf_UFVb1ueyh5_52_nUYLS6IgpO6o

ĐỒ ĂN
https://huodong.taobao.com/wow/a/act/tao/tmc/24519/wupr?spm=a211oj.13688405.5327005560.23&wh_pid=industry-176082&acm=lb-zebra-577693-7576902.1003.4.6974792&scm=1003.4.lb-zebra-577693-7576902.OTHER_157316128902421_6974792&fbclid=IwAR22TpWh2mEdn6-SM0O7pfRV3OOoFND13fMwP06GPS475t6KcwWuxrC0FXE

Chrome Extension Coccoc Extension


Cài đặt công cụ đặt hàng

Chrome Extension Coccoc Extension